• Sunday October 24,2021

teologia

Selitämme sinulle, mikä on teologia ja mitkä ovat tämän tieteen opintojaksot. Lisäksi suuria teologeja ja teologisia asiakirjoja.

Teologian merkitys voisi viitata laajasti Jumalan tutkimukseen.
  1. Mikä on teologia?

Teologia on Jumalan tutkimusta tai päättelyä . Se on tiede, joka vastaa jumalalliseen, Jumalaan liittyvien tietojoukkojen tutkimisesta. Sanaa teologia käytti ensimmäistä kertaa tasavallassa Plat n.

Sana teologia seuraa Theosista, kreikkalaisesta sanasta, joka kuvaa Jumalaa; ja logot, mikä kääntyy tutkittavaksi . Siksi teologian tarkoitus voisi viitata laajasti Jumalan tutkimukseen.

Teologian termi tai käsite kattaa kaiken, mikä liittyy Jumalan tai jumalalliseen tietoon . Ja sen käytöstä Platonin tasavallassa on tallennettu, joka käytti sitä kuvaamaan jumalallisen luonteen rationaalista ymmärtämistä. Mutta vasta Arist teles-aikoina, jolloin tämä termi oli hiukan tarkempi ja tämän myötä monipuolistetut tilaisuudet käyttää teologian käsitettä.

Hän käytti teologiaa nimittämään ajattelijoiden mytologista ajattelua ennen filosofian syntymää . Tämä nimitys oli ironista ja pejoratiivista. Mutta sitten sanaa teologia käytettiin tapana nimetä filosofian tärkein haara, jota myöhemmin kutsutaan metafysiikkaksi.

Marco Terencio Varrn inspiroi St. Augustinusta käyttämään termiä luonnollinen teologia oikeana ja aloitti sen tutkimuksen lopulta Theologisen summan kirjoittamiseksi, esimerkiksi se tarkoitti suurta ajan dokumenttia uskontojen ymmärtämiseksi.

Katso myös: Metafysiikka.

  1. Katolinen teologia

Katolinen teologia perustuu pyhiin kirjoituksiin, perinteisiin ja magisteriumiin.

Tämän tyyppistä teologiaa kehitetään kristillisissä kirkoissa, joita kutsutaan katoliksi. Sitä käytetään tutkimaan Jumalan ja ihmisen suhdetta pyhien kirjoitusten, perinteiden ja Magisteriumin perusteella.

Yksi katolisen teologian merkittävistä ominaispiirteistä on sen systemaatiotaso, ja siinä käsitellyissä asioissa kuvataan tarve uudistaa kirkon kuvaa paikasta, jossa Kristus itse on läsnä.

Sanottu ehdottaa yksinkertaisin sanoin sitä, mitä tuhannet teologiset tutkijat olivat vuosien ajan paljastaneet: kirkko pelastusyhteisönä ja yhteydessä Jumalaan, ei instituutiona, joka etää olemuksia Jumalan maasta.

  1. Katolisen teologian haarat

Perusteologia: Tiede, joka vastaa varsinaisen teologian tutkimuksesta ja opettamisesta.

Dogmaattinen teologia: Se on vastuussa dogmien, toisin sanoen kristillisen uskon teoreettisten totuuksien, tutkimisesta. Hän korostaa ehdotuksen tärkeyttä, joka ylittää aistihavainnot, puhuen uskosta.

Hengellinen teologia: Sen tarkoitus on hengellinen elämä, pyhyys ja uskon tuntemus todistusten kautta, jotka tarjoavat pyhien hengellinen kokemus. Se käyttää ensinnäkin Pyhiä kirjoituksia, joiden katsotaan olevan kirjoitettuina tiedoilla, jotka Jumala halusi antaa ihmisten tarkkailla, samoin kuin rukouksia ja rukouksia, joiden avulla voidaan tavoittaa Jumala. Toiseksi se käyttää myös perinteitä ja tulkkeja - Magisteriumia -, jotka vastaavat pyhien kirjoitusten merkitysten löytämisestä. Ja lopuksi, tutkia kirjoituksia, jotka jotkut pyhät ovat jättäneet maan päälle todistuksina heidän tutkimuksestaan ​​ja hengellisistä kohtaamisistaan ​​Jumalan kanssa.

Pastoraalinen teologia: Sen tehtävänä on pohtia yhteydenpitoa kirkon kuin instituution ja muiden sitä muodostavien miesten ja uskollisten välillä. Tämä tapahtuu saarnaamalla jumalallisia totuuksia ja jatkuvaa katekessia. Se on myös vastuussa sakramenttien ja pastoraalitoimintojen kautta toimimaan uskovien jokapäiväisessä elämässä. Mieti erityisesti uskon herättämistä ja jatkuvaa muodostumista; sakramentti- ja liturgiaelämä; henkinen huomio uskollisiin sekä erityisen huomion kiinnittäminen ihmisiin, joilla on erityistarpeita, kuten sairaat, vanhukset, riippuvaiset ja syrjäytyneet. Ole erityisen varovainen lähetyssaarnaajan ulottuvuudesta ja kutsusta lähetystyöhön ihmisoikeuksien, rauhan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi.

Pastoriologisessa teologiassa on osasto, joka vastaa lähetyssaarnaajien saarnaamisen tutkimisesta ja toteuttamisesta - resurssista, jota Kristus itse käytti puhuakseen kahteen tyyppisiin yleisöihin, jotka hänellä oli omalla ajallaan, ja joka on säilynyt päivään asti. tänään keinona käsitellä nykyään esiintyviä kahta yleisötyyppiä.

Yksi on tarkoitettu uusiin ihmisiin, epäuskoisimpiin ja jotka eivät ole vielä kristillisen uskon piirissä; ja toinen, kohti uskollisten ihmisten seurakuntaa, joka on jo uskovien ihmisten joukossa. Tämä johtaa meidät nimeämään toisen pastoraaliteologian osa-alueista, joissa sovelletaan joitain julkisen puhumisen retoriikan ja taiteen yleisiä periaatteita, toisin sanoen Pyhien kirjoitusten julistaminen, yleensä pappien ja pastorien tehtävä saarnoissa ja sunnuntain homileissa, on Homily.

Saarnien ja uskonnollisten keskustelujen tutkiminen niiden koostumuksella ja sisällöllä on tämän teologian tutkimuksen pääkohde. Homilétassa puolestaan ​​voidaan tuoda esiin evankelisten homilikkojen ja katolisten hemilitiikkojen väliset erot , jotka perustuvat esimerkiksi autoon Kysymyksen juhlallinen luonne - hänen omat kotoisuutensa - katolisen kirkon sisällä, jossa vain papit tai valtuutetut - esimerkiksi pysyvät kuvakkeet - jakaa saarnaajat messun sisällä voivat tehdä sen. Toisaalta evankelisessa kirkossa saarnaaminen voi olla sekä pastorin että minkä tahansa muun seurakunnan jäsenen vastuulla ilman tarvetta pyhittää tämän tehtävän suorittamiseen.

  1. Suuret teologit

Tällä hetkellä on monia teologiaa puhuvia asiakirjoja, jotka selittävät varmuudella, mitkä ovat tieteen ja sen tutkimusmenetelmien perusta. Paljon aikaa vietetty, useita tunteja tutkimusta, rukouksia ja hengellistä elämää selittäen uskoa ja kaikkea sitä yhdistävää.

Jotkut sen tunnetuimmista kirjoittajista, joilta voimme edelleen saada kopioita heidän tutkimuksestaan, ovat: Alberto Magno, San Agustän de Hipona, Santo TomAs de Aquino, Juan Cris stomo Jertrimo de Estrid, San Francisco de Sales, Gregorio Magno ja yksi hyvin lähellä aikamme, Joseph Ratzinger eli paavi keisari Benedictus XVI.

  1. Teologiset asiakirjat

CCE: n muodostavat paavi - katolisen kirkon suurin auktoriteetti - ja piispat.

Erittäin tärkeänä teologisena asiakirjana ja julkisena verkkotunnuksena, jota kaikki katolilaisuudessa voivat mainita ja kuulla, me pidämme katolisen kirkon CCE, Cathechismus Catholicicae Ecclesiae tai Katekismia, joka paljastaa, on huolellinen ja yksityiskohtaisesti katolinen kirkonoppi, jota valaisee pyhät kirjoitukset, apostolien perinne ja kirkollinen magisterium, jonka muodostaa kirkon paavi-maksimivalta Katolinen - ja piispat yhdessä hänen kanssaan.

Tämän katekismin kirjoittaminen oli tulosta yhdessä muiden erittäin tärkeiden asiakirjojen kanssa katolisen kirkon uusimisesta, joka aloitettiin Vatikaanin toisen kokouksen kanssa ja josta tuli tekstit, joita pidettiin viitteinä kirkosta ja jotka olivat erittäin merkittäviä kirkon kannalta. Tarina siitä. Ja teologian ja katekessin piispojen asiantuntijoita kutsuttiin kirjoittamiseen neuvostoon osallistuvien piispojen tiedon vahvistamiseksi.

Tämän katekismin luonnoksessa - joka kesti noin kuusi vuotta - kaikki Vatikaanin toisen kokouksen jäsenet osallistuivat koko piispankunnan yhteistyöhön ja toimivat yhteistyössä uskon jakamisen kanssa kaikkien ihmisten kanssa, jotka muodostavat kirkko.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

ammattilainen

ammattilainen

Selitämme, mikä on ammattilainen ja sen pääominaisuudet. Lisäksi sen vaikutukset ja miten tulla ammattilaiseksi. Kaikki ammattilaisten tekemä toiminta sulkee amatöörit ja aloittelijat pois. Mikä on ammattilainen? Ammattilainen on henkilö, joka on akateemisesti koulutettu suorittamaan tietty ammatti. Espanjan

yhteistyö

yhteistyö

Selitämme sinulle, mikä on yhteistyö ja mistä yhteistyö koostuu arvona. Mikä on biologinen ja kansainvälinen yhteistyö. Yhteistyö merkitsee sitä, että yksilöillä on yhteinen tavoite. Mikä on yhteistyö? Kun puhumme yhteistyöstä, tarkoitamme käsitettä, jota voidaan soveltaa lukuisiin ihmisen elämän osa-alueisiin ja joka yleensä liittyy joukkoon pyrkimyksiä eri yksilöiden tai yksilöryhmien välillä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, josta kaikki hyötyvät. Tätä käsitettä on tutkittu

siittiöiden

siittiöiden

Selitämme, mikä on spermatogeneesi ja vaiheet, joissa tämä prosessi jakautuu. Mikä on atsoospermia ja oogeneesi? Spermatogeneesi tapahtuu miespuolisissa rauhasissa. Mikä on spermatogeneesi? Sitä kutsutaan spermatogeneesiksi tai spermatokytogeneesiksi , sperman muodostumis- tai tuotantomenetelmäksi , joka tapahtuu miespuolisten rauhasten sisällä (testi Ympyrät), erityisesti siemenputkissa, kierretyn kanavan pituus on noin 30 - 60 cm. pituus ja

Liikenneketjut

Liikenneketjut

Selitämme sinulle, mitkä ovat ketjut, niiden ominaisuudet ja olemassa olevat tyypit. Lisäksi mikä on liikennettaso ja esimerkkejä. Liikenneketjussa kukin linkki riippuu muista. Mitkä ovat ketjut? Se tunnetaan nimellä ravintoketju, ravintoketju tai ruokaketju orgaanisen aineen (ravinteiden) ja energian siirtymistä mekanismille biologisten yhteisöjen tai ekosysteemien muodostavien elävien olentojen eri lajeista. Sen nimi

ilma

ilma

Selitämme mitä ilma on ja mistä se on tehty. Lisäksi mitkä ovat sen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Ilman pilaantuminen Ilma on kaasumainen kerros, jolla on erittäin tärkeä merkitys maapallon elämälle. Mikä on ilma? Kutsumme ilmaa yleisesti ilmakehän homogeeniseksi kokonaisuudeksi, jonka maapallon painovoima pidättää planeettamme ympärillä. Ilma on kaasuma

kaupunki

kaupunki

Selitämme, mitä kaupunki on ja joitain sen ominaisuuksista. Lisäksi tärkeimmät kaupungit maailmassa ja tietoa niistä. Kaupungissa voi olla satoja asukkaita tai miljoonia heistä. Mikä on kaupunki? Kaupunki on nimi, joka annetaan kansakunnan ihmisväestön kaupunkiasutuksille , toisin sanoen tiheään asutuille ja keinotekoisesti muunneltuille kaupunkialueille ihmisyhteisöjen asuttamiseksi, joilla on toiminnot sekä poliittiset, taloudelliset ja hallinnolliset vastuut. Jokainen kau