• Thursday January 28,2021

oikeudenmukaisuus

Selitämme sinulle, mikä on oikeudenmukaisuus ja sen merkitys oikeudellisella ja filosofisella alalla. Lisäksi mistä sosiaalinen oikeudenmukaisuus koostuu.

Oikeus on valta, joka perustaa oikeudenmukaisen kohtuullisen perusteella.
  1. Mikä on oikeudenmukaisuus?

Termi oikeudenmukaisuus tulee latinalaisesta sanasta Iustitia, jota on vaikea määritellä, koska se vaihtelee kunkin yhteisön kulttuurin ja arvojen sekä Kunkin yksilön maailmankatsomuksessa.

Oikeus on laaja-alaisesti hyve antaa jokaiselle mikä vastaa . Tätä voidaan käyttää ottaen huomioon oikeudenmukaisuuden rajoitukset vallassa tai muuten, perustettaessa oikeudenmukainen oikeudenmukainen.

  • Lisäksi: Oikeus arvona.
  1. Oikeus oikeusalalla

Käsitettä "oikeudenmukaisuus" käytetään myös viitaten oikeuslakiin.

Tätä käsitettä käytetään lainkäyttövallan puitteissa viitaamaan säännöksiin ja määräyksiin, jotka edellyttävät yksilöiden ja laitosten toimintaa valtuuksien, kieltojen ja velvoitteiden perusteella, joita on noudatettava.

Näiden olosuhteiden luomiseksi yhteiskunnat yleensä ottavat perustan yhteiskunnan yksilöiden enemmistön yhteisymmärrykseen siitä, mitä pidetään pahana ja hyvänä.

Nämä säännöt laativat ja laativat yleensä kirjallisesti kunkin piirin lainsäädäntöelimen jäsenet, joiden päätehtävä on juuri tämä.

Sanaa "oikeudenmukaisuus" käytetään myös viittaamaan oikeuslaitokseen, joka on yksi kolmesta valtion vallasta. Juuri tämä on vastuussa voimassa olevien oikeudellisten normien soveltamisesta yhteiskunnan sisäisissä konflikteissa. Tällä tavoin heillä on oikeuslaitos.

  1. Oikeudenmukaisuus filosofiassa

Oikeus on ollut kysymys, jota eri ajattelijat ovat käsitelleet historian aikana . Yksi heistä oli Platoni, joka pitää sitä yhteiskunnan harmoniana . Hänen opetuslapsensa Aristoteles pitää kuitenkin yhtä verrannollisena sitä, mitä tarkoittaa antaa jokaiselle, mikä vastaa häntä, ja tämä liittyy hänen tarpeisiinsa, panokseensa yhteiskuntaan ja omiin ansioihinsa.

Toinen kirjailija, joka käsitteli asiaa, oli Saint Thomas Aquinas, jolla on erilainen käsitys oikeudenmukaisuuden käsitteestä, koska hän pitää sitä luonnollisena lakina. Siksi ihmisillä on Jumalan myöntämät luonnolliset oikeudet .

  1. Mikä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus?

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus pyrkii kaikille yksilöille yhtäläiset mahdollisuudet.

Sosiaalisella oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan omaisuuden tasapainoista jakautumista yhteisössä . Tämä käsite syntyy rennosti 1800-luvulla kapitalististen yhteiskuntien syntyessä, joissa työvoiman vaatimukset ja sosiaaliset levottomuudet lisääntyivät.

  • Sosialisteille. Valtion on taattava, että heikommassa asemassa olevilla sosiaaliluokilla on mahdollisuus kehittyä ja että ihmisoikeuksia kunnioitetaan.
  • Liberaalien puolesta. Toisaalta tämä saavutetaan, jos yksityisen sektorin aloitteita suojellaan ja tarvittavat mahdollisuudet luodaan.

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päätavoite on silloin, että markkinayhteiskunnassa ei ole harvoja, joilla on paljon ja joilla vähän, vaan että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet .

  • Laajenna: Monografia sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Julkinen johto

Julkinen johto

Selitämme sinulle, mikä on julkinen johto ja mikä on uusi julkinen johto. Lisäksi miksi se on tärkeää ja esimerkkejä julkisesta hallinnosta. Julkinen hallinto luo menetelmiä, jotka parantavat taloudellisen ja sosiaalisen elämän normeja. Mikä on julkinen hallinto? Kun puhumme julkisesta hallinnosta tai julkishallinnosta, tarkoitamme hallituksen politiikan toteuttamista , toisin sanoen valtion varojen käyttöä tavoitteena edistää väestön kehitystä ja hyvinvointivaltiota. Sitä kutsutaan myö

Villieläimet

Villieläimet

Selitämme villieläimet, joitain esimerkkejä ja näiden eläinten pääominaisuudet. Villieläimet ovat niitä, jotka eivät tunne mitään yhteyttä ihmiseen. Mitkä ovat villieläimet? Toisin kuin kotieläimet, jotka ovat tottuneet ihmisten läsnäoloon, villieläimet ovat eläimiä, jotka pysyvät alkuperäisessä tilassaan, asuttavat kaukana ihmisen väliintulosta ja asetetaan dynaamiseen luonnollinen johon vaistosi reagoivat. Toisin sanoen villieläi

Eksoterminen reaktio

Eksoterminen reaktio

Selitämme sinulle, mikä on eksoterminen reaktio ja sen erot endotermisen reaktion kanssa. Lisäksi esimerkkejä tästä kemiallisesta reaktiosta. Eksotermiset reaktiot vapauttavat energiaa. Mikä on eksoottinen reaktio? Eksoterminen reaktio ymmärretään (kreikan kielestä exo , , ja termos , kalor ) ne reaktiot, jotka Langat, jotka tuottavat tai vapauttavat energiaa joko lämmön, valon tai muun energian muodossa. Ne ovat sii

metodologia

metodologia

Selitämme, mikä on menetelmä ja mitkä ovat tämän tieteen hyödyt. Lisäksi mikä on sen käyttö eri aloilla. Metodologia on tiede, joka tutkii tutkijan käyttämiä menetelmiä. Mikä on menetelmä? Sana metodologia on peräisin kreikan kielestä, ja se viittaa sovellettavaan malliin, jonka on välttämättä noudatettava tutkimusmenetelmiä , vaikka ne olisivat kyseenalaisia. Se on normatiivinen, k

Taloudelliset ongelmat

Taloudelliset ongelmat

Selitämme, mitkä ovat taloudelliset ongelmat, kolme perustyyppiä ja yleisimmät. Lisäksi Meksikon taloudelliset ongelmat. Taloudelliset ongelmat aiheuttavat sosiaalisia ja poliittisia ongelmia. Mitkä ovat taloudelliset ongelmat? Taloudellisilla ongelmilla tarkoitetaan ilmiöryhmää, joka syntyy, kun resurssit eivät riitä vastaamaan omia tarpeitaan . Tämä voi

Viestintä organisaatioissa

Viestintä organisaatioissa

Selitämme, mikä on viestintä organisaatioissa, sen merkitys ja luokittelu. Toiminnot, joita se suorittaa, ja elementit. Organisaation viestintää johtaa henkilöstöosasto. Mikä on viestintä organisaatioissa? Organisaatioissa tapahtuva viestintä liittyy viestien levitykseen, jotta saavutukset ja vaatimukset voidaan välittää jäsenille, jotka sitä noudattavat . Vaikka se kom