• Sunday October 24,2021

Sukupuolten tasa-arvo

Selitämme sinulle, mikä on sukupuolten tasa-arvo ja mitkä ovat tämän ihmisoikeuden tavoitteet. Miksi se on niin tärkeä?

Sukupuolten tasa-arvo etsii tasapainoa kohtelussa molempien sukupuolten välillä.
  1. Mikä on sukupuolten tasa-arvo?

Sukupuolten tasa-arvo (tai sukupuolten tasa-arvo) tarkoittaa miesten ja naisten ihmisarvon yhtäläistä arvostamista. Tämä termi viittaa samaan kohteluun molemmille sukupuolille, fyysisten erojen ulkopuolella.

Sanalaji käsittää useita toisiinsa liittyviä määritelmiä. Sukupuoli on mielentila, jonka kautta ihminen menee, kun hän määrittelee itsensä mieheksi tai naiseksi.

Transseksuaalismi on melko yleinen ilmiö, jossa mies luulee olevansa nainen, koska hänellä on kaikki tyypilliset feminiiniset ominaisuudet, tai myös naisen tapauksessa, joka luulee olevansa mies, koska hänellä on minua miespuoliset ominaisuudet kuin naispuolisella.

Miesten ja naisten suuri ero päätöksenteossa tai vallassa on käytännössä tärkein syy siihen sosiaaliseen ja poliittiseen heikkouteen, jota köyhyys ajaa. Tällä hetkellä etsimme toteuttaa yhteiskunnassa laajempaa kehitystä syrjivimmän sukupuolen avulla ja parempaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Naisten johtama kansainvälinen kansainvälinen liike vahvistui 70-luvulta lähtien. He vaativat sukupuolten tasa-arvon perustamista ja tasa-arvoisen pääsynsä terveyteen, koulutukseen ja poliittiseen osallistumiseen riippumatta siitä, ovatko ne paikallisia vai eivät.

Vuonna 1995 Pekingissä pidettiin naisten maailmankonferenssi, jossa useat organisaatiot, kuten kansainväliset järjestöt sekä valtion ja kansalaisjärjestöt, ovat kannustaneet strategioiden käyttämistä lisäämään yhteiskunnan tietoisuutta sukupuolten epätasa-arvosta. Sukupuoli: Näitä sukupuolten tasa-arvon kehittämisstrategioita säännellään paikallisella tasolla kansainvälisesti.

Katso myös: Machismo.

  1. Miksi sukupuolten tasa-arvo on tärkeää?

Miesten ja naisten panosta yhteiskuntaan on kunnioitettava yhtäläisesti.

Sukupuolten tasa-arvo on ihmisen oikeus. Naisilla ei ole usein samoja oikeuksia kuin miehillä (sosiaalis-taloudellisella ja poliittisella tasolla) rakenteellisten erojen ja vallan epätasaisen jakautumisen vuoksi.

Sukupuolten tasa-arvon edistämisstrategioiden kehittämisellä ei ole tarkoitus luoda yhtenäistä sukupuolisuhteiden mallia yhteiskunnassa, vaan tavoitteena on sekä naisten että miesten yhtäläinen pääsy erilaisiin tiloihin ja palveluihin, joita he haluavat. .

On tärkeää, että sukupuolten tasa-arvo on oikeassa johtamassa valtion tai maan hallintoa . Jos miehillä ja naisilla on tasa-arvoinen osallistuminen päätöksentekoon, poliittisen järjestelmän erot vähenevät, ja kukin voi ilmaista ideansa, painopistealueensa ja kehitystekniikkansa.

Tasapainon saavuttamiseksi yhteiskunnassa ja sen oikean kehityksen kannalta on välttämätöntä, että kunnioitetaan miesten ja naisten panosta siihen ja täytetään kansalaisten ja kansalaisten, sosiaalisten yksilöiden ja luonnonvarojen tuottajien rooli. Kuten tiedämme, naisten taistelu jatkuu, koska heillä on rajoitettu pääsy päätöksentekoon yhteiskunnassa. Miehet eivät myöskään jaa kotitöitä, kuten pitävät sitä yllä.

Tämä pahentaa sukupuolten välistä eriarvoisuutta, pahentaa hyväksikäyttöä ja vaikeuttaa tasapainon ylläpitämistä yhteiskunnassa. On aiheellista kehittää erilaisia ​​strategioita, jotka tarjoavat yhtäläiset mahdollisuudet sekä miehille että naisille, jotta molemmat voivat olla aktiivisia hahmoja yhteisössä ja päästä yhtäläisesti resursseihin, hallintoon ja päätöksentekoon.

On hyvin yleistä, että miehet ja naiset käyvät läpi tilanteita ja torjuvat köyhyyttä eri tavoin, ja naiset ovat yleensä alttiimpia . Naisten integroiminen ei tarkoita vain heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämistä, vaan se tarjoaa myös mahdollisuuden tarjota uusia strategioita ja resursseja heidän köyhyyden torjumiseksi.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

ammattilainen

ammattilainen

Selitämme, mikä on ammattilainen ja sen pääominaisuudet. Lisäksi sen vaikutukset ja miten tulla ammattilaiseksi. Kaikki ammattilaisten tekemä toiminta sulkee amatöörit ja aloittelijat pois. Mikä on ammattilainen? Ammattilainen on henkilö, joka on akateemisesti koulutettu suorittamaan tietty ammatti. Espanjan

yhteistyö

yhteistyö

Selitämme sinulle, mikä on yhteistyö ja mistä yhteistyö koostuu arvona. Mikä on biologinen ja kansainvälinen yhteistyö. Yhteistyö merkitsee sitä, että yksilöillä on yhteinen tavoite. Mikä on yhteistyö? Kun puhumme yhteistyöstä, tarkoitamme käsitettä, jota voidaan soveltaa lukuisiin ihmisen elämän osa-alueisiin ja joka yleensä liittyy joukkoon pyrkimyksiä eri yksilöiden tai yksilöryhmien välillä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, josta kaikki hyötyvät. Tätä käsitettä on tutkittu

siittiöiden

siittiöiden

Selitämme, mikä on spermatogeneesi ja vaiheet, joissa tämä prosessi jakautuu. Mikä on atsoospermia ja oogeneesi? Spermatogeneesi tapahtuu miespuolisissa rauhasissa. Mikä on spermatogeneesi? Sitä kutsutaan spermatogeneesiksi tai spermatokytogeneesiksi , sperman muodostumis- tai tuotantomenetelmäksi , joka tapahtuu miespuolisten rauhasten sisällä (testi Ympyrät), erityisesti siemenputkissa, kierretyn kanavan pituus on noin 30 - 60 cm. pituus ja

Liikenneketjut

Liikenneketjut

Selitämme sinulle, mitkä ovat ketjut, niiden ominaisuudet ja olemassa olevat tyypit. Lisäksi mikä on liikennettaso ja esimerkkejä. Liikenneketjussa kukin linkki riippuu muista. Mitkä ovat ketjut? Se tunnetaan nimellä ravintoketju, ravintoketju tai ruokaketju orgaanisen aineen (ravinteiden) ja energian siirtymistä mekanismille biologisten yhteisöjen tai ekosysteemien muodostavien elävien olentojen eri lajeista. Sen nimi

ilma

ilma

Selitämme mitä ilma on ja mistä se on tehty. Lisäksi mitkä ovat sen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Ilman pilaantuminen Ilma on kaasumainen kerros, jolla on erittäin tärkeä merkitys maapallon elämälle. Mikä on ilma? Kutsumme ilmaa yleisesti ilmakehän homogeeniseksi kokonaisuudeksi, jonka maapallon painovoima pidättää planeettamme ympärillä. Ilma on kaasuma

kaupunki

kaupunki

Selitämme, mitä kaupunki on ja joitain sen ominaisuuksista. Lisäksi tärkeimmät kaupungit maailmassa ja tietoa niistä. Kaupungissa voi olla satoja asukkaita tai miljoonia heistä. Mikä on kaupunki? Kaupunki on nimi, joka annetaan kansakunnan ihmisväestön kaupunkiasutuksille , toisin sanoen tiheään asutuille ja keinotekoisesti muunneltuille kaupunkialueille ihmisyhteisöjen asuttamiseksi, joilla on toiminnot sekä poliittiset, taloudelliset ja hallinnolliset vastuut. Jokainen kau